Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290
projekty | tarnogórska fundacja kultury i sztuki

tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

Rusza nowy projekt Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki. We współpracy z tarnogórskimi instytucjami kultury i stowarzyszeniami już wkrótce odbędzie się przegląd filmów o tematyce podziemnej i jaskiniowej. Organizatorzy czekają na zgłoszenia. Więcej na stronie internetowej:

http://tpfj.manifo.com/

Wydarzenie jest kontynuacją działań prowadzonych od 2005 roku przez Fundację w ramach projektu Tarnogórzanie dla Pamięci, którego celem jest ochrona i promocja wielokulturowego dziedzictwa miasta. Tegoroczna edycja poświęcona będzie wielokulturowości miasta Tarnowskie Góry, a w szczególności kulturze żydowskiej. Projekt obejmuje działania artystyczne i edukacyjne. Mają miejsce koncert muzyki klezmerskiej, wykłady, wycieczki po mieście śladem kultury żydowskiej, prezentacje projektów dot. kultury żydowskiej w regionie, a także promocja publikacji na temat historii tarnogórskich Żydów. Ważnym elementem programu jest skupienie się na problemach związanych z zaniedbanym cmentarzem żydowskim.

Wielokulturowe dziedzictwo regionu wciąż pozostaje zagadnieniem niedostatecznie rozpoznanym wśród mieszkańców Tarnowskich Gór i innych miast województwa. Brakuje odpowiednich programów edukacji regionalnej, natomiast kwestie narodowościowe szczególnie te związane z dziedzictwem niemieckim i żydowskim budzą wiele kontrowersji. Ponadto ślady przeszłości miasta ulegają destrukcji, co najlepiej widać na przykładzie domu przedpogrzebowego przy kirkucie w Tarnowskich Górach, którego stan pogarsza się z miesiąca na miesiąc.

 

Projekt Tarnogórzanie dla Pamięci pomaga w budowaniu tożsamości i edukacji kulturowej mieszkańców, przypomina o korzeniach miasta, pomaga również w zachowaniu cennego dziedzictwa.

Wydarzenie ma zwrócić uwagę mieszkańców na zagadnienia związane z historią miasta, a także pomóc w budowie sieci partnerów i lobbingu dla dalszych działań dotyczących wielokulturowego dziedzictwa Tarnowskich Gór.

 

Jednocześnie celem wydarzenia jest przybliżenie przedwojennej i powojennej historii miasta, ścierania się różnych kultur i wpływów.

 

Projekt ma na celu także promocję turystyki kulturalnej w mieście i regionie.

 

Regulamin konkursu Arkusz 2012

1. Organizator: Konkurs zostaje ogłoszony przez wydawnictwo Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki ul. Karola Miarki 2, 42 ? 600 Tarnowskie Góry, tel./fax. 032 285 54 73
mail: innyslask@gmail.com, www.fundacjatg.art.pl
2. Cel Konkursu: Wyszukiwanie i promocja nietuzinkowych tekstów poetyckich. Popularyzacja autorów.
3. Miejsce i terminy: Prace winny być nadesłane na adres do 31. października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zapoznaniu się jury z całością nadesłanego materiału.
4. Zasady i warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty ? jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu dziesięciu do piętnastu utworów w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora ? imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i tzw. krótką notkę biograficzną. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres organizatora Konkursu.
Nadesłane wiersze nie powinny być wcześniej publikowane, ale mogą być nagradzane i oceniane w innych konkursach.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu
Powołane przez organizatora jury wyłoni laureatów Konkursu.
Nagrodą jest publikacja arkusza poetyckiego ? publikacja ta nie będzie posiadała numeru ISBN.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kilku zwycięzców, lub powstrzymania się od rozstrzygnięcia Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji co kształtu i graficznej szaty wydanego arkusza. Według wstępnych postanowień arkusz zostanie wydany w liczbie pięciuset egzemplarzy, z czego około siedemdziesięciu procent nakładu trafi do rąk autora.
Organizator może bezpłatnie i bez zgody autora publikować, oraz prezentować nagrodzone teksty, w całości lub we fragmentach na łamach prasy, a także na antenach radia i telewizji (celem promocji arkusza).
O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą.
6. Uwagi dodatkowe
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu pod numerem telefonu: 728 66 76 12
Organizator może zmienić wszystkie zasady Konkursy i wszystkie postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnień (organizator oczywiście nie planuje korzystania tego typu przywileju).

Ingeborg Jacobs i Sergey Maximishin będą przebywać na rezydencjach w Tarnowskich Górach.

Instytucja Kultury Ars Cameralis Silesiae Superioris wraz z Fundacją Dokumentalistów “Picture This” realizuje międzynarodowy projekt “7, 7, 7″, którego główną ideą jest stworzenie przez znamienitych fotografów oraz pisarzy z Polski i ze świata artystycznych wypowiedzi na temat siedmiu miast województwa śląskiego.

W wyniku rezydencji artystów powstanie zbiór autorskich wizji Śląska, które w dalszej perspektywie prezentowane będą zarówno mieszkańcom biorących udział w projekcie miast, ale także międzynarodowej publiczności. Projekt zakłada m.in.: organizację wystaw w Polsce i za granicą, organizację projekcji w przestrzeni publicznej polskich miast oraz wydanie publikacji stanowiącej podsumowanie działań zaproszonych do projektu artystów.

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki jest partnerem projektu.

Opowieści Nieobecnychto seria audioprzewodników po dziedzictwie żydowskim w miastach Województwa Śląskiego. 

Opowieści Nieobecnych to historie o żydowskim świecie, który istniał na tych ziemiach przez kilka stuleci. Wielowiekowa chrześcijańsko-żydowska koegzystencja została przerwana w latach 30-tych XX wieku. Chciano te kilkaset lat historii wymazać – burzono synagogi, niszczono cmentarze, palono księgi?

W ostatnich kilku latach obserwujemy swoisty renesans pamięci o Żydach. Projekt Opowieści Nieobecnych jest jedną z bardzo wielu mozolnych prób przywracania i podtrzymywania pamięci o naszych dawnych sąsiadach. Jest to monumentalne, składające się z 64 części, wielogodzinne słuchowisko i zarazem jedyny w swoim rodzaju przewodnik.

Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki jest partnerem projektu opracowanego przez Fundację Brama Cukermana.

Prowadzony od 2005 roku projekt, którego celem jest przywrócenie pamięci o wielokulturowej przeszłości miasta.