tarnogórska fundacja kultury i sztuki


Warning: Illegal string offset 'action' in /home/fundacja/public_html/fundacja/wp-content/plugins/simply-exclude/simplyexclude.php on line 2290

Konkurs na arkusz poetycki

Regulamin konkursu Arkusz 2012

1. Organizator: Konkurs zostaje ogłoszony przez wydawnictwo Tarnogórskiej Fundacji Kultury i Sztuki ul. Karola Miarki 2, 42 ? 600 Tarnowskie Góry, tel./fax. 032 285 54 73
mail: innyslask@gmail.com, www.fundacjatg.art.pl
2. Cel Konkursu: Wyszukiwanie i promocja nietuzinkowych tekstów poetyckich. Popularyzacja autorów.
3. Miejsce i terminy: Prace winny być nadesłane na adres do 31. października 2012 roku (decyduje data stempla pocztowego). Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi po zapoznaniu się jury z całością nadesłanego materiału.
4. Zasady i warunki uczestnictwa
Konkurs ma charakter otwarty ? jego uczestnikami mogą być wszystkie osoby tworzące w języku polskim.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie zestawu dziesięciu do piętnastu utworów w trzech egzemplarzach, w formie maszynopisu lub wydruku w formacie A4. Każdy wiersz należy opatrzyć godłem autora. (Przez GODŁO rozumie się pseudonim autora, jednorazowo wymyślony na potrzeby udziału w konkursie. Godłem może być dowolne słowo, ciąg słów, inicjałów, cyfr itp.). W osobnej zaklejonej kopercie, również opatrzonej godłem autora, należy zamieścić dane autora ? imię, nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i tzw. krótką notkę biograficzną. Tak przygotowane zestawy należy przesłać w jednej kopercie zbiorczej na adres organizatora Konkursu.
Nadesłane wiersze nie powinny być wcześniej publikowane, ale mogą być nagradzane i oceniane w innych konkursach.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu
Powołane przez organizatora jury wyłoni laureatów Konkursu.
Nagrodą jest publikacja arkusza poetyckiego ? publikacja ta nie będzie posiadała numeru ISBN.
Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia kilku zwycięzców, lub powstrzymania się od rozstrzygnięcia Konkursu.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej decyzji co kształtu i graficznej szaty wydanego arkusza. Według wstępnych postanowień arkusz zostanie wydany w liczbie pięciuset egzemplarzy, z czego około siedemdziesięciu procent nakładu trafi do rąk autora.
Organizator może bezpłatnie i bez zgody autora publikować, oraz prezentować nagrodzone teksty, w całości lub we fragmentach na łamach prasy, a także na antenach radia i telewizji (celem promocji arkusza).
O wynikach Konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą.
6. Uwagi dodatkowe
Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu.
Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące Konkursu pod numerem telefonu: 728 66 76 12
Organizator może zmienić wszystkie zasady Konkursy i wszystkie postanowienia regulaminu bez podawania uzasadnień (organizator oczywiście nie planuje korzystania tego typu przywileju).